oferta

Projektowanie

Zakres wykonywanych przez nas wielobranżowych projektów obejmuje wszystkie typy obiektów - domy mieszkalne jedno i wielorodzinne, biurowce, budynki użyteczności publicznej, przychodnie lekarskie, obiekty przemysłowe, sportowe i rekreacyjne, place zabaw  itp. Wykonujemy:
 • Projekty architektoniczno - budowlane (wszystkie branże), w celu uzyskania pozwolenia na budowę,
 • Projekty wykonawcze wielobranżowe,
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 • Przedmiary robót,
 • Kosztorysy inwestorskie,
 • Projekty modernizacji, przebudowy i rozbudowy  istniejących obiektów,
 • Projekty wzmocnień i zabezpieczeń budynków i budowli, 
 • Projekty wynikające ze zmiany sposobu użytkowania obiektów,
 • Inwentaryzacje budowlane
Ekspertyzy, opinie
 • Ekspertyzy i opinie obiektów budowlanych w tym oceny: stanu technicznego, stopnia zużycia oraz uszkodzeń elementów konstrukcji budynków,
 • Ekspertyzy obiektów zabytkowych wraz z projektem wzmocnień i napraw.
 • Badania wytrzymałości istniejących konstrukcji fundamentów, stropów, schodów i ścian wykonywane pod kątem przebudowy budynku,
 • Oceny pęknięć ścian i stropów wraz z projektami ich wzmocnień lub napraw,
 • Analizy i opinie na temat  jakości wykonanych prac budowlanych
 • Analizy ekonomiczne opłacalności wykonywania remontów i przebudów
Doradztwo
 • Doradztwo techniczne przy wyborze: technologii budowy,  projektowanych materiałów, w aspekcie ekonomiki i bezpieczeństwa eksploatacji obiektów.
 • Oceny prawidłowości projektowych rozwiązań  obiektów lub ich elementów pod kątem wymogów bezpieczeństwa, ekonomiki, wymagań prawa.
Nadzory budowlane 
 • Kompleksowe, wielobranżowe prowadzenie nadzorów inwestorskich wraz z rozliczeniami finansowymi.
Utrzymanie obiektów istniejących
 • Przeglądy okresowe budynków i budowli